Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verkeerden Regel van Dryen. 153

I. €en fcfiameïe l^num noopt om een iSon te manen ' 31 eïïen / Haften /■ 't metft meeb té 2^ eiten. 5t ®mp ïanen ban ï^eï.batebbjo^brjaanotbienoefeöonto; fyoge/ fioe beeï eïïen 3» bon boen jjéep

cïï.fyeeb eïïen eïï ifeeb.

9 *3 3

3 —- !

8^

Sflntto. 4s eïïen^

3. €en fcfiameïe l^oufoe fiebbenbe geftocfit jefiete eïïen Caften£ / am een öoli te maften / t fcoeift fyeeb i§ ai eïïen moib 4 eïïen ©oer Haften bat if rïien foeeb i£) Qefcrjonhen: bjage/ fioebeeteïïen. Hanen ggh geftctfit dab? ^ntbi si eïten.

3. men om een ^oumen Bon te maften ban boen fieeft 3^ eïïen Haften bat n?e<b if. ^eïïen: bjage / fioe ögeeb 't ©oer Haften ?nn moet / toanneer men 45 eïïen baat toe begeert? ^mm. i| eïïen.

4. €en ï^uift maïtet eifefit om een i/utft te maften 4 eïïen Haften / oebieïne hnmw 12 eïïen ^orat / bat leïïen o;eedig/ ebenïanaento?btoetftonbemaften: tyage/ fioe ba?cü H l£eften s«n moet? S&ntto. v\ eïïen/ ofte 9 bietenöeeï.

5. «ütem/ 10 Cmimertuibcn mrften in 112 bagen een §>t\)\v gjoot f 6 Hogten: biage/ «o'erimiac 6 ilEann- n am metften tn geïnft > orbetb / in fioe beeï tnog soubeu bie bat opmenen? SCmtó. in i86| dnsjen.

m 5 6. ^1

Sluiten