Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$0 de brie f aan de romeinen.

zijne reize door Macedonië (welke niet bepaald fsj en, waarfchijnlijk, zeer aanmerkelijk was), en zijne drie maanden vertoevens in Griekenland; wij hebben dc fomme deezer drie tijdperken, als door aquila én priscilla befteed op hunne wederreize na Rome, zodat zij aldaar konden zijn, ten tijde als dc bedoelde brief gefchreeven wierdt. 't Geen wij nu uit deeze aanhaalingen mogen afleiden , toomt hier op neder, te weeten, het gevaar ora naamen en omftandigheden te verfpreiden door fchriften, van dien aart, als wij thans voorhanden hebben, hoe naauw verknogt dikmaals dezelve zijn met tijden en plaatzen, en dat niets dan de waarheid de beftaanbaarheid met zich zelve kan bewaaren. Hadden de tijdaanwijzingen, in den Brief aan de Romeinen, het fchrijven van denzelven bepaald aan een tijdftip, vroeger dan het eerfte verblijf van paulus tc Korinte, de groete van aquila en priscilla zou der Gefchiedenisfe wederfproken hebben , omdat dezelve vroeger zoude geweest zijn dan zijne tennis aan deeze perfoonen. Indien de tijdaanwijzingen hetzelve bepaald hadden aan eenig tijdperk, geduurende dat verblijf te Korinte, geduurende zijne reize na Jeruzalem, onmiddelijk naa dat hij uit Griekenland wederkeerde, geduurende zijn vertoeven te Antiocl'ie, werwaarts hij zich van Jeruzalem begaf, of geduurende zijne tweede reize door Klein Afie,

Welke hij van Antiochie ondernam 'er zoude

eene gelijke tegenftrijdigheid begaan zijn; ótfl reden, dat uit Hand. XVIII. 2-18, 19-26 blijkt, dat, geduurende al dien tijd, aquila en priscilxa

of

Sluiten