is toegevoegd aan uw favorieten.

De waarheid der schriftuurlijke historie van den apostel Paulus beweezen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

223 riE BPJEF AAft BÉ FlLIPPERSi

denkbeeld ontdaan, dat het Euangelium aldaar meer dan eenmaal gepredikt was. Bezwaarlijk zou de Schrijver het bezoek , waar op hij het oog hadt , „ het f, begin des Euangeliums" genoemd hebben, indien hij hen insgelijks niet in eenig ander tijdperk van hetzelve hadt bezogt. De waarheid der zaakc flemt met , dit denkbeeld over een. Indien wij het Zestiende en het Twintigfte Hoofdftuk van de Handelingen der Apostelen raadpleegen , zullen wij vernecmen , dat de H. paulus, vóór zijne gevangenis te Rome, geduurende welke deeze Brief gezegd wordt te zijn gefchreeven , tweemaal in Macedonië geweest was , en telkens te Filippi.

IV.

Dat timotheus te gelijk met den H. paulus te Filippi geweest was, is eene waarheid, welke uit twee plaatzen van deezen Brief fchijnt te kunnen worden afgeleid. In de eerfte plaats wordt zijn naam vermeld in de groete, met welke de Brief eenen aanvang neemt : „ Paulus en Timotheus , dienstkneg„ ren van jezus christus , den Heiligen in ,, christus jezus , die te Filippi zijn." Ten tweeden , en meer onmiddelijk , wordt zulks opgemaakt , uit het geen wegens hem gezegd wordt , Hoofdft. II. 19. n En ik hoope (Eng. vertrouwe) „ in den Heere jezus , Timotheus haast tot u te „ zenden , op dat ik ook wel te moede mag zijn , „ als Ik uwe zaakan zal verftaan hebben. Want ik „ heb niemand, die even alzo gemoed is, welke op„ regtelijk uwe zaaken zal bezorgen. Want zij zoe-

„ keu