Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(5>

bekleeden , dadelyk wederkeeren, zo dra uwe Nationale Conventie zal te zamen vergadert zyn.

Ik kome tot U, ann 't hoofd van Zedig Duyzend Vrye en Zeegepraalende Franfchen; andere Zefïig Duyzend verdedigen de Belgifche Geweiten» en zyn Gereed osn my te volgen, indien ik op mynen weg tegenftand ontmoete. Wyzyn geenzins de Aanvallers ; De Orange party doet ons zedert lang eenen verraderlyken en geheimen Oorlog aan; bet 13 in 'sHage, dat men allerlei zamenzweeringen berokkent heeft. Wy trekken naar's Hage, om de Bewerkers van alle on2e onheilen op te zoeken; want tegen hen alleen is onze toorn en onze wraak gerigt. — Wy zullen uwe ryke Geweiten als Vrienden en Broeders doortrekken. Gy zult ondervinden, hoe groot het onderfcheid zal zyn der handelwyze tuflehen de vrye Mannen, die U de hand toereiken en de dwingelanden , die uw Velden Overftroomtn en Verwoellen. Ik beloove aan de vreedzame Landbouwers» welkers Oogft aan den .angfl: van den Geweldenaar zal zyn opgeolfert, dat ik hen zal fchadeloos Hellen door den verkoop der Goederen van die genen, die tot deeze nuttelooze Overflroomingen hunne beveelen zullen gegeeven hebben. Ik ■belove ook van in hunne handen en aan hunne gerechte wraak re zullen overleveren zodanige laffe Beilierders, Magiftrsars-Perfoonen of Militaire Bevelhebbers, die die deeze Overftroomingen zullen bevoolen hebben. Dan, om egterallede fchaaden, 'welke zy zouden veroorzaaken, zoo veel mogelik voor te komen; zoo noodige ik alle Landlieden, voor zoo verre deeze eenige denkbeeld van Vryheid bezitten, ten Iterkften uit, om zigsdaar tegen, op alle mogelyke wyze, te verzetten, hun verzeekeïende, dac ik deeze rcyne Proclamatie fpoedig genoeg

zal

Sluiten