is toegevoegd aan uw favorieten.

Resultaat van mijne meer dan vijftigjaarige overdenkingen over den godsdienst van Jezus, benevens een bijvoegzel tot de geschiedenis onzer eerste ouderen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D O O P.

235

der Apostelen, zo wel als hunne wonderwerken, voor godlijk te erkennen en hen te volgen. Want de Geest Gods, of de kracht Gods was over hen: trouwens, door Deszelfs ingeeving en verlichting onderweezen zij, en door Deszelfs kracht verrigteden zij die groote daaden!

Alle die gedoopt werden, waren reeds te voren Difcipelen van Jezus. Gaat heenen en maakt van alle volken leerlingen, en doopt ze dan: Dit zijn de woorden der inftelling. Het geloof in Christus , — de bckeering, — de wedergeboorte, — dit alles moest reeds plaats grijpen, eer dat de plegtigheid van den Doop kon voordgang hebben. De ftaats-minister der Koninginne van Candacé, volgens Hand. VIII: 27. werdt van Philippus onderweezen : en wijl hij reeds lang te voren de godlijke waarheden onderzocht en een oprecht hart had, werdt hij welhaast overtuigd. Hij verlangde naar den Doop. Philippus leide hem die vraag voor: „ gelooft gij van gantfcher harten ?" en, hij geantwoord hebbende, ,, ik geloove, dat Jezus „ de Zoon Gods is"; daalden zij af in het waater, beide Philippus en de Minister, en hij doopte hem. r

Het is uit de kerklijke gefchiedenis bekend, dat de kristelijke Leeraars naderhand die geenen die Zich tot het Kristendom aanmelden, vlijtig katechizeerden, wreshalven zij katechumeenen (katechizanten) genoemd zijn: en zij werden tot den heiligen Doop op zoodanige wijze toebereid, als wij hedendaags onze jeugd tot het Avondmaal voorbe-

rei-