is toegevoegd aan uw favorieten.

Resultaat van mijne meer dan vijftigjaarige overdenkingen over den godsdienst van Jezus, benevens een bijvoegzel tot de geschiedenis onzer eerste ouderen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

238 - DOOP.

huisgezinnen, waaronder, waarfchijnlijk, de kinderen mede begreepen waren. Paulus meldt 1 Cor. I: 16. dat nij het huis van Stephanus gedoopt had, het welk Luther, ten onrecht, door huis gezin vertaald heeft. En van onheuglijke tijden af, is de kinderdoop zoo algemeen in gebruik geweest, en deszelfs oorfprong nergens in de gefchiedenisfen aangeteekent, dat men denzelven met recht in zijnen oorfprong als eene aloude gewoonte der kristelijke Kerke befchouwen moet. Hij ftemt ook met het oogmerk van deeze heilige handeling overeen. Hij is eene plegtige aanneeming in de kristelijke Kerk: ook kleene kinderen behoorden tot dezelve; de liefde Gods in Christus gaat hen ook aan. De Zaligmaaker zegt zelve: laat de kinderen tot mij koomen, en verhindert ze niet, want der zulken is het Koningrijke Gods (*). Kristelijke ouderen handelen verftandig, dat zij hunne kinderen in eene Kerke Iaaten aanneemen, waarin zij hun waare welzijn gevonden hebben, in die gegronde hoop, dat hunne kinderen, tot verftand gekoomen zijnde, deeze aanneeming met dankbaarheid zullen goedkeuren. Het geheele onderfcheid is, dat het onderwijs bij volwasfenen vóórgaan, bij kinderen daarentegen volgen moet: ©m welke reden de ouderen en doopgetuigen, bij den Doop van kleene kinderen, in het openbaar , moeten belooven, voor derzelver kristelijke opvoeding en onderwijzing zorg te zullen draagen.

Ook

(*) Mare. x. 13» 14.