Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inleiding; 3

tleh ftouten Staat- en Gefchiedkundigen inleigisfer, die, in zulke gevallen, eer een ding.

Werk der verbeelding vervaardigt, dan *

éene Gefchiedenis opftelt.

Gefchiedkunde tekent met eene getrouwe hand , het gebeurde op ? Waarheid en Onpartydigheid ftaan aan haare zyde, zy dingt na de Eer om der Nakomelingfchappe? de beste en volkomenfte berigten te geeven ,• waar door dezelve zich' als in de vroegere tydskringen kan plaatzen boven al {telt zy het zich ter hoofdtaak, zo veel mogelyk , de Roerzeis der daaden te onderzoeken,- de Gebeurtenisfen met de Charafters te veréénigen , in zo verre zy aan elkander licht kunnen byzetten, 't welk zeer dikwerf het geval is, en den Gefchiedfchryver kennelyk onderfcheidt van den Dagregister- en den Jaarboekmaaker, die hemde {toffe tot zyn arbeid aandraagen ,• wier onvermoeide dienlten hy dankbaar erkent.

Niets anders,- niets minder, LandsgefiooteiT,< is ons doei in deeze Bladeren,' iaogen wy het befchieten, wy zullen voor ü iets nuttigs, en , zo wy nederig vertrouwen, iets aangenaams ,• en voor ons zeiven ,• iets loflyks verrigt hebben-.

De Tyd gaat nog zwanger van Lotgevallen,- welke, volgens ons beftek, plaats moeten vinden in dit- Werk. De Voorzienigheid , welker altoos aanbiddelyke hand,- veele zaaken ten kwaade van ons dierbaar Vaderland gedagt, en op de verA a del-

Sluiten