is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Beginnende met den jaare 1775 en eindigende met den jaare 1778, bevattende het eerste tijdperk van de Noordamericaansche onlusten. Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaar's Vaderlandsche historie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE.

co5

ren, niet alleen van eene Neut roede op eene Ti. " Vyandlyke Plaats ten opzigte van de ande- boek.

" re Party, of van eene Vyandlyke op eene -—

S' Neutraale 'Plaats; maar ook van de eene 1770. " Vyandlyke Plaats op de andere; 't zy dat " zodanige Plaatzen toebehooren aan denzelf" den Vorst of Staat, of aan verfeheide Vor\\ fien en Staaten, met welke de andere Party in Oorlog is.

, Dit Tractaat,om niet te fpreeken van het Regt der Volken, in zulken gevalle, " wees uit welk Regt den Ingezetenen van " dit Gemeenebest toekwam, ten opzigte ' van Groot-Brittanje; het was geilooten 111 ", een tyd,wanneer deeze Staat met Frank* ryk nog in Oorlog was, ,en alzo van de " Engelfche zyde voornaamlyk ingengt, ' om zich eenen vryen Vaard, op en van " alle Franfche Havens te bezorgen; zulks " zy de eerlle vrugten daar van hebben J' genooten, en gevolglyk wederkeerigde " Onderdaanen van dit Gemeenebest niet " behoorden te verhinderen in dien vryen " Vaard en Handel, welke zy zelve voor zich bedongen en genooten hadden. ' Terwyl de overeenkomst van dit Trac" taat, met het Regt der Volken, eene " allero-ewigtiglle drangreden uitleverde, " om den Trouw van Zodanig een Tractaat niet in 't meest of 't minst te zullen '* fchenden, by een Volk, dat zich den „ naam van redelyk of billyk,met wil on„ waardig maaken.

„ Hier uit bleek de onbillykheidvanhct „ neemen cn opbrengen der Schepen, m

>3 het