Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■si* VADERLANDSCHE

II. toondè, en, wat eenige betrekking op de Hoek. Franfchs Vaard hadt, wegnam.

~~ De Algemeene Staaten betuigden hun 1778. welgevallen in den handel des^Graaven ': Gedrag van weeder en; dat hy, in eene zaak van van van die bekende natuur, zonder byzond^ÏSÏ ? bevelen af te wagten, niet hadt naagepreezen, }aaten om de Schepen en Goederen van en nadere s Lands Ingezetenen, onlangs in 't Ryk Jast aan van Groot-Brittanje, zo onregtvaardig, opIZin' p131"3^' te ruS te eilchen, op derzelver kost- en fchadeloos ontflag aan te dringen. Zy zagen deeze zaak aan van

zo veel gewigts en belangs voor den Staat, dat zy deezen Heere uitdruklyken last gaven, om regtitrecks, van hunnen wege, by zyne Groot - Brittannifche Maiefteit' en diens Staatsdienaaren, de ernftigilc Vertoogen te doen, over het zo ongehoord trouhleeren van de Navigatie van 's Lands Ingezetenen- gelyk die Graaf, naar 't oordeel der Staaten, zich zeer wel hadt uiteredrukt. a

By het vermelden van hun genoegen, over het gehoor aan zyne reeds gedaane vooritellen, door den Koning van Engeland verleend, en de verzekering van dien Vorst, dat deeze in Vrede gansch onbetaamelyke Handelwyze, niet op zyn last was gehouden, dat hy de magt en den wil hadt om de verongelykte Ingezetenen regt te doen, en geen oogmerk, om de Zeeyaard van 'tGemeenebest, zo als het zich in den beginne liet aanzien , te ruïneeren, als mede dat hy een en ander Schip, hadt

vry-

Sluiten