is toegevoegd aan je favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Beginnende met den jaare 1775 en eindigende met den jaare 1778, bevattende het eerste tijdperk van de Noordamericaansche onlusten. Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaar's Vaderlandsche historie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE* 30;

den(*), valt ligt te raamen. Het Ver- II. toog werd in handen gefield van eenige boek»

Heeren om het te onderzoeken, en na te ■

gaan, of 'er ook eenige Taxatoire termen, 1778» tegen de voorige Leden der Vergadering in werden gevonden, en van alles verllag te doen (f). Naa het uitfpreeken des Vertoogs , hadt de Heer van averbergen, de vryheid gebruikt, om, ten opzigte van capellen, ten aanhooren der Vergaderinge te zeggen,dat hy Vvreemd was ingekomen (§), telkens de Foorouders van hun Heeren kwam taxeer en, dat zulks niet te pasfe kwam, en eens een einde tnoest hebben (**). —■ Deeze zaak hing tot den volgenden Landdag in het Najaar. Op deezen leverde de Heer van der capellen eene Bylaage in tot zyn Vertoog over1 de Drost endienfl en, op dat het daar by geplaatst en mede beoordeeld mogt worden* t Zelve ftrekt om te toonen, dat 'er een tyd geweest was , waar in men het Befiuit des Jaars mdcxxxi, raakende het ophouden der Drostendienften hadt geëerbiedigd, even gelyk dezelve in het Hoofdfchoutampt van Hasfelt als nog geen plaats hadden;

(*) Zie hier boven, bl.

(fj Jongheer van der Capellen Regent, bl. 101.

(§) Met hoe veel onregu dit woord vreemd hier1 gebezigd werd , kan ten overvloede gezien worden uit de Historie dc*- Admisfie in de Ridderfchap van Overysfel van Jr. J. D. van der Capellen, door ïr. adr. van der kemp. Te Leyden, 17S5.

(**) 'Jonkheer van der Capellen Regent, bl. 104.

V 3

I