Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE. s25>

ken, of althans Kooplieden en Fabriekan- H. ten, wier Character hier meer betekende boek.dan Aanzien, uit eenigen anderen hoofde — ontleend. Geestlyken , van allerlei Ge-17?2. zindheden, vertoonden zich in geen geringen getale, als Leden van één Vaderlandsch Lichaam. Met één woord, zy maakten eene zo aanzienlyke en talryke Vergadering uit, zamengevloeid uit alle de Vereenigde Gewesten , als zommigen meenen dat, naa het Nationaale Synode te Dordrecht, in deeze Landen niet gehouden is.

De Eerw. van der aa, Leeraar der Lutherfche Gemeente te Haarlem, die, zints de Oprigting van de Hollandfche Maatfchappye, de post van derzclver Secretaris bekleed hadt, in 't midden van de Beftuurders der Maatfchappye gezeten, ftondt op, en opende, als Secretaris van den Oeconomifchen Tak, deeze Vergadering met een Redenvoering; waar in hy het gering beginzel van de Maatfehappy derWeetenfcdtappen (*) , waar uit thans deeze Tak was

voort-

(*) In de afzonderlyk gedrukte Aanfpraake zegt zyn Eerw. dat de allcreerjïe gehturtcnisfen, die den eer/ten grond tot onze HoUanJfche Maatfchappye der WeetenJc'iappen gelegd hebben, zich in't oneindig kleine byna geheel zouden verliezen; dan in de Nederl. Jaarb. 1778. bl. 9. wordt hem in den mond gelegd. „ Twee eenvoudige Menfchen gingen wandelen in ., den omtrek van Haarlem, zy fpraaken van de Star., rekunde, beklaagden hunne onervaarenheid daar in , ,, en vroegen onderrigcing aan een derden, die hun „ ontmoette, met wien zy beflooten eenige vaste byeenkomfen tot oefening te houden. Een ander Gezelfchap veréénig.le zich byna ten zelfden tyde X 5 » bin-

Sluiten