is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Behelzende den jaare 1781, bevattende het vervolg der Noordamericaansche onlusten. Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaar's Vaderlandsche historie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE. ii?

dat de Franfche Gezant, by eenen Brief den Commisfaris van Zeezaken in Frankryk te kennen gaf, dat voortaan geen Steden, dan de "bovengenoemde van het Edict zouden uitgeflooten zyn.

Nieuwe onaangenaamheden ftonden uit dit bepaalen van Bevoorregting te dugten. En vermids door het haaperen der toeitemming tot het Onbepaald Convoy, de oorzaak van dit jammer grootendeels fcheen veroorzaakt te worden, doordien Holland de verflerking der Landmagt tegen hieldt, werden Staaten van dat Gewest te raade, in een ernitig onderzoek te treeden, hop men de raadpleegingen over eene toereikende verfterking der Landmagt, en over het verleen en der Onbepaalde Convoyen tot een gewenscht einde zou kunnen brengen. De Gelastigden tot eene zaak van dat gewigt leverden een Berigt in, dooide meerderheid uitgebragt, 't welk hiér op nederkwam. „ Dat, ter Vergaderin„ ge van Hunne Hoog Mogenden, van J9 wegen Holland, ten kragtigftc behoorde aangedrongen te worden op het fpoe„ dig, en zonder verder uitftel, in een „ Algemeen Staatsbefluit veranderen, van „ het Befluit door Holland, wegens de „ Onbepaalde Convoyen in Lentemaand „ genomen; dat, om de daar in zwaarig„ beid Wakende Gewesten, door eene ,, gepaste toegeevenheid, op het ftuk dei „ Landmagt te beweegen, Staaten van „ Holland geneegen en bereid waren aan „ het verlangen dier Gewesten , in zc II 3 » verr

III.

BOEK.

l779-

Voorflag by Hoi> land om, in deVermeerdering van Landmagt, te bewilligen, als men liet OnbepaaldConvo toefte de.