Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE.

235

glans en kragt 'er aan by te zetten: een breedvoerig uitnoodigend Programma tot deelneeming in deeze Sociëteit, opgericht onder de Zinfpreuk: Longum her est per Ratiocinia, breve & efficax per Exempla, zag het licht. Tot de vereischte Penningen, werd de eerfte "infehryvinge aan de Edelmoedigheid der Begunftigeren en Begunftigfters overgelaaten; en voorts de jaarlykfche toelaage op twee Dukaaten bepaald (*). Wy melden deeze byzondcrheid naardemaal, de Jaarlykfche deelneeming, by eene nadere fchikking, op een Dukaat voor 't eerfte Jaar gebragt is, terwyl men zich vleide in ftaat te zullen zyn om dit nog laager te brengen: een doorflaand blyk, dat het getal der Deelneemeren groot moest weezen, en de Beftuurders niets anders bedoelden dan het beftendig maaken deezer Sociëteit, welker heilzaame inrigting van alle zyden blykbaar doorftraalde (f).

De Teken-Academie in 'sGravenhaage, bykans eene eeuw met de befcherming der Magiftraat,en zints ook met die van zyne Hoogheid vereerd, gaf, by monde van haare Regenten, den Liefhebberen van Kunften en Weetenfchappen te kennen, hoe wenschlyk het zou weezen, uithoofde van de algemeene nuttigheid der Tekenkunst,

dat

(*) Nieuwe Nederl Jaarb. 1779. bl. 67Ó-1333.

C t) Verhandelingen van de Natuur- en Geneeskundige Correspondentie in de Veréénigde Nederlanden , opgericht ir. ,sllaagc> I. Deel. I. Stuk..

III.

BOEK.

1779.

De Teken-Academie aldaar voor allen opengezet eti Eerpryzen uitgeloofd.

Sluiten