Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m.

BOEK,

l?79*

Het Be graaven in de Kei ken, elders we derfproo ken, en verboden ; me fchryft 'er hier tegen.

a36 VAD E RL AN DSC HE

dat niet alleen een vrye toegang aan allen tot die Teken-Academie openftondt;maar ook de naarfligheid der Tekenaaren aangeprikkeld en de vordering beloond wierd. Vorstlyke Perfoonen , Heeren en Vrouwen van aanzien, namen om ftryd deel in de jaarlykfche toelaagen , noodig tot bereiking van dit kunstkweekend oogmerk : den yverigen Tekenaar werd aangekundigd, dat hem, in 't naastkomend j aar , de Haagfche Teken - Academie zou open ftaan, gereed om zyn verdubbelden vlyt en toeneemende bekwaamheden met blinkend Eermetaal, onder de toejuiching eener luisterryke en kunstlievende Vergadering, te bekroonen (*)»

Bygeloof, welks eens gevestigde heerfchappy bykans ono verweidigbaar is, hadt,

' reeds Eeuwen geleden, in Europa de gewoonte ingevoerd om de Lyken in de Ker-

'. ken te begraaven. In onze verlichte Eeuw was dit gebruik, wegens deszelfs fchadelyken invloed op de gezondheid der Men-

11 fchen, en de onvoegelykheid der zaake zelve , het voorwerp geworden van de aandagt veeier voornaame Mannen , die met mond en pen, hun best deeden om de dwaaze bygeloovigheid, en het nadeel daar van, middagklaar aan te toonen, Overheden en Onderdaanen te noopen, 't zelve uit het rechte oogpunt te befchouwen, en insevolse daar van te laaten v?aren: De b 6 Graf-

(*.) Nieuwe Nederl. Jaarb, I/80, bl, I35°»

Sluiten