is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Behelzende den jaare 1781, bevattende het vervolg der Noordamericaansche onlusten. Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaar's Vaderlandsche historie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

440 VADERLANDSCHE

IV.

boek. Ifp.

'Door

v o R II E

aan zyne Hoogheid , en door deezen aan d* S tasten vin Holland, overgeleverd.

Affchriften na Amfter-

da,13 gezonden.Berfet dier Stad

men misnoegen en gemor te wagten; en kon zich, uit hoofde der omilandighcden waar in de Republiek , tot nog toe zich bevind,, vleycn met het denkbeeld dat alles op de voordeeligite wyze zou uitvallen.— Dan boven al moest dit werk der Üorlogsveiklaaringe verhaast worden, op dat dezelve daar mogt weezen eer de Toetreeding, tot de Gewapende Onzydigheidgedaan , en dezelve ondertekend was: om langs dien ■ weg, daar'andere poogingen dreigden te zullen mislukken, den Staat, als eene Oorlogende Mogenheid, daar buiten te fluiten.

't Deedt ook Uegts korten tyd of de Ridder yorke, wonder in zyn fehik fnet deeze ontdekking,leverde deeze bezwaarende Papieren, in handen van den Heere Erffladhouder over, die dezelve, op den twintigden van Wynmaand, ter Vergadering der Staaten van Holland inleverde, zeggende, ten flot zyner Aanlpraake, by die gelegenheid, niet zonder blykbaare gevoeligheid, by de overgifte. ik kan „ niet af zyn van te betuigen nimmer „ ietwets gehoord te hebben, van eeni.3 ge gehoudene Deliberatien , veel min „ gegeevene Authorifatie, om een Trac-,

taat met de Noord- Americaanfche Colo„ nien aan te gaan!"

Volgens Belluit van Hunne Ed. Groot Mogenden, werd Zyne Hoogheid voor de gegeevene openingen engedraageneLandsvaderlyke zorge bedankt. En aangezien de ingeleverde Stukken betrekking hadden

ïi tnt