Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BLADWYZER.

te Londen gevangen gezet, 425. Verflag van de Papieren by hem gevonden ,427. i Gronden van bezwaar uit deeze Papieren in F.t geland ontleend , 437- Wat metl 'er zich van voorftelde , 4-9. Door yorke aan zyne Hoogheid; en door dee- • zen aan Staaten van Holland , overgeleverd, 440. Straf. 440. Strafeifchend Vertoog van yorke . 442. Aanmerkingen op dit Vertoog. 445. Staaten van Heiland Befluiten het gedrag van Amfterdam af te keuren, 447. Tegenverklaring van Amflerdam, ,(48. Befluit der Staaten van Ho'land, omtrent die Papieren , en de Stukken daar toe betrekkelyk, 455Lee (W.) Handelt met de

neufv1lle, 422.

Leeuwaarden. Een Genootfchap aldaar, biedt een P;ys aan'op eene Verhandeling over den Uitvoer van Hooi, 482.

Lierzang. ter eere «an eenige Friefche Heeren veroorzaakt een Pleit. 114.

L 1 n g u e t befchryft de twee Partyen in ons Land , 28.

Man (Voorftel der Kooplieden om den Derden tot 's Lan Zeedienst te leveren. 3:9. Staaten van // Jlan ontwerpen daar toe een P'r.kaat, ,^30. F iedattns gevoeicK daar over, 33'.

Plakaat der Algemeene Staaten hier over, 332 Martin (St.) Gevveldaadigheden der Eneellche-n aldaar , 334. Wat over die Schennis by de Staaten voorviel, 337-

I\.T N'

[Narrebout CF- en JO

redden de Schipbreukelingen van het Schip Wotitauin ,213. Beloond door den Oeeonomifchen Tak , en de Oo-t-lndifche Maatfchap-

py > 2 '4-

Neutraliteit (Gewapende". Zie Gewapende Onzydigheid.

\J zedigheid {Gewapende) Verilag hier van , 352. Wensch'ykheid van een Plan der Onzydige Mogenh den om de Zeegeweldenaaryen tegen te gaan, 354. Vcrklaaring van catharinade II. aan de Oorlogvoerende Mogenheden , 356. Aanmerkingen over deeze Verklaaring , 360. Hoe in Engeland opgenomen, 361. Hoe in Frankryk, 364. Hoe in Spanie, 367. We'k een bekoorelyk uitzigt, de Aanbieding van dit Plan, hief te Land ver Wekte , 369. Antwoord der Staaten aan het Kusfifche Hof, .-73. Deeze zaak hier fleependj gehouden , en een Gezantfehap benoemd, 376. Ca-

thar1na de II. , Zet door

het uitrusten van Schepen klem by aan haare Voorflag,

Sluiten