Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BLADV7YZER,

Rotterdam Klaagt over het Franfche Reglement, 30. De Kooplieden vervoegen zich by Zyne Hoogheid , 3:. Klaagt by de Magiftraat , by de Algemeene Staaten,en Staaten van Holland , over het drukkend Franse'" Tartf, 60. Vervoegt zich weder by Zyne Hoogheid, 62.

_ Klaagt anderwerf by Zyne Hoogheid, 87. Dringt te vergeefsch aan op Onbepaald Convoy , door Frankryk bevoorregt, 116. Klaagt tevens Amflerdam en Dordrecht over het niet verleenen van Convoy, 11 9.

Rusland, Zeemagt der Keizerinne catharina de II. 352 > 352-

Saha , Gewelddaadigheden door de Engelfchen aldaar, 33+-

Schagen (M.)(Graffchrift van,) 237.

Scheepsbouw (Drukke) in den Jaare 1779, 12.

Spanje verklaart den Oorlog aan Engeland, 12(5. Belemmerende Schikkingen aldaar op onze Scheepvaard gemaakt , 177. Veel Koopvaardyfchepen in Spanje opgebragt , 178. Klagten ejj Vertoogen des gedaan door 't Spaanfche Hof beantwoord , 178. Spanje Klaagt in den Haage, 179. Verzoekfchriften by Hunne Hoog Mogenden , wegens de Spaanfche Opbrengsten

ingeleverd, 182. Plakaif het vaaren opGibral/ar verbiedende, en verdere voor1 agen aan het Spaanfche Hof, 185. Behandelt onze Scheepvaard op een beter voet, 314. Hoe men 'er het Plan der Gewapends

- Onzydigheid opneemt, 367.

Staaten (Algemeene beantwoorden de Klagten der , Kooplieden over het Onbepaald Convoy, 122.

■ geeven een Plakaat,

het Vaaren op Gibraltcr verbiedende, en doen verdere Voorflagen aan het Spaanfche Hof, 185.

Hun Befluit wegens

het gedrag van Amfterdam, in de zaak der Noord-Americdanen ,451. En Antwoord aan Engeland, ald. Yqrre weigert het aan te neemen, 457.

Sterfte (Zwaare) in den Herfst van 1779, 226.

rp T.

1 ör:/,'Nieuwe Frapfche) 55.

Texel (Onlusten onder het Scheepsvolk op de OorlogSchepen in), 135.

■ (Eene oude Begraaf¬

plaats op) ontdekt, 242»

Eene Haven voor Bin-

nenlandfche Vaartuigen daar aangelegd, 478.

.——— Eene Bergplaats voor 's Lands - Oorlogfcheepen , daar gezogt, maar niet gevonden , 480.

Tweedragt (De) in de Nederlanden neemt toe, de beide Partyew befchreeven, 28,

U.

Sluiten