Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B * L A D W Y Z Ë R.

»7 U.

L/k/V (Het Twee honderd Jaarig Jubelfeest der) van Ui recht aldaar gevierd, 7.

Het gedenken daar

aan door de Vaderen des Lands aangepreezeu, 10.

Utrecht (S;aatcn van hun Befluit wegens de Onbepaalde Convoyen, 100.

»' Gevoelen over de verzogte Hulpbenden, 302.

Ve tius (Muitery op het Fregat») 137- Straffe aan de Oproerigen, 147

Volkplantingen (Schepen der Vreemden op onze) vaarende aan dezelfde Be.astingen en Bepaalingen als die der Ingezetenen onderworpen, 327-

Bleeven onbe-

fchermd, 33.

Weer s en Lugtge/teltenis des Jaars 1779. Storm op den 1 januaiy,' aagte Winter, 218 , Vroegtydig Voorjaar , 219. Orooge Zomer, 22% Hette in den Naazomer , 223.

•—— In 1780 en 85,

derzelver gevolgen, 4H8.

Wel der en (Graaf'van) Vreemde behandeling dien Staatsdienaar te Londen aangedaan, 4.60. Opontboden, 461.

Willem de V. zendt een rondgaande Brief aan Zes Gewesten, 21.

~ — Doet eene

Aanfpraak en Voorftel by

Staaten van Holland', wtt gens de vermeerdering der Land- en Zeemagt en het dan verleenen van Onbepaald Convoy, 33. Raadllag van Staaten van Hol. /<z'//hier over, 47. Levert de Papieren van laurens by Staaten van Halland in, 440.

Woerden looft geld uit aan op Zee dienst neemende Manfchap, %ia

iVoestduin 1 Het O. I. Schip) verzeild, 't gedrag der Gebroeders marreeout te dier gelegenheid, 213.

v Y-

1 orke levert den 9 April een Vertoog in, 49. Verzoekt by den Staat om Hulpbenden, 128. In Friesland verfchillen de Kwartieren over dien aanzoek, 131. Herha ilt zyn Aanzoek. 133. Beklaagt zich ove het opbrengen der Schepen door paul jones genomen en eischt ze te rug, 151. Onvoldaan over de Schikkingen der Staaten, levert een nader Vertoog deswegen in , 156. Levert een dringend Vertoog om Hulpbenden in. Antwoord binnen drie weken verzoekende , 194. Antwoord der Staaten, Tydsuitftel verzoekende, 299. Yorke (laat dit uitftel af, 300. De Gevoelens der Zeven Gewesten over de verzogte Hulpe, 301. Strafdreigend Vertoog door hun ingeleverd, 442. Aanmerkingen hie

Sluiten