is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Behelzende de jaren 1779 en 1780, bevattende het vervolg der Noordamericaansche onlusten. Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaar's Vaderlandsche historie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

174 VADERLANDSCHE

V.

BOEK. 178l.

„ Regten der Onzydigen , volgens het? „ Regt der Volken , en de uitftaande ., Trac^aaten , toekomende , gezaamly„ ker hand te verdedigen en te hand* ,, haaven.

„ Hoe aangenaam deeze aanbieding aan „ Hunne Hoog Mogenden moest voorko„ men, kan men ligtlyk bevroeden; de„ wyl daar door aan deezen Staat eene „ deur geopend werd, waar door dezel„ ve, met behoud der Verbinrenisfenmet „ zyne Groot - Brittannifchc Majefteit en

Hoogstdeszelfs Ryken, als mede van „ die met de andere Oorlogvoerende Mo« „ genheden, de Koophandel der Onder„ daanen, voor het vervolg, naar den ,, inhoud der Traftaaten en het Regt der ,, Volken, kon verzekeren, en de Onaf„ hangelykheid van den Staat tegen alle

verdere inbreuken beveiligen.

„ Dan deeze deur is het , die Zyne „ Groot-Brittannifche Majefteit getragt „ heeft voor de Republiek, ware het „ mogelyk, te fluiten, door tot die ver„ haaste uiterftens 'over te gaan van den „ Buitengewoonen Afgezant, zonder af„ fcheidneeming, t'huis te roepen , en ,. ten zelfden tyde , een Manifest van „ vermeende bezwaaren, benevens Brie„ ven van Marqué en Reprefailles tegen „ den Staat en deszelfs Ingezetenen en „ Goederen te doen uitvaardigen; terwyl , men dus fchynt beflooten te hebben, ,, om, met ter zyde ftelling van 't weep zenlyk belang der beide Volken, de

„ ban-