is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Behelzende de jaren 1779 en 1780, bevattende het vervolg der Noordamericaansche onlusten. Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaar's Vaderlandsche historie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

228 VADERLANDSCHE

VI.

BOEK.

I78l.

Zyne Hoogheid gaat na Texel. Het verwagteuitzeilen der Vloot opgefchort.

reedheid hadt om de Noordzee in te fteeken.

Ten dien tyde begaf zich zyne Hoogheid na Texel om de daar gereed liggende Oorlogfchepen te bezigtigen, waar het groot Admiraliteits - Jagt hem ten verblyf verhrekte. Hy hieldt Wapenfchouw over dat gedeelte der Vloot, en keerde, over denzelven en over de Eere hem beweezen, wel voldaan te rugge. De Texelfche Reede, ongewoon den Admiraal Generaal te zien, krielde van Jachten , met nieuwsgierigen , uit alle omhreeks liggende Gewesten derwaards gezeild. Men vleide zich met de hoope, dat zyne tegenwoordigheid aan het lang gedraald hebbend uitzeilen der Vlootc fpoed zou byzetten. Het gerugt ging zeer algemeen, na 's Prinfen terugkomst in den Haage, dat de Schepen, in Texel gereed liggende , bevel hadden , om , met eenige, die uit de Maas zouden zeilen, veréénigd, zoo ras mogelyk, uit te loopen , voornaamlyk om een Engelsch Convoi van dertig Transportfchepen, op welken zich tusfchen de twee en drie duizend Duitfche Troepen, voor America beftemd, bevonden, flegts door één Fregat van 32 en twee Sloepen, ieder van 14 Stukken, en nog twee mindere gewapende Vaartuigen, uit de Weezer komende, begeleid, te onderfcheppen. —Veelen haakten na dien fchoonen dag voor 't Gemeenebest, welke een gevoeligen

neep