is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Behelzende den jaare 1781 en 1782, bevattende het vervolg der Noordamericaansche onlusten. Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaar's Vaderlandsche historie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VADERLANDSCHE

VIII. r> o EK.

1781.

Gelafrigden uit hun Hoog Mogend, fpreeken den Hertog vry.

melden, dat het beweerde van zommigen, als of het Vertoog der Regeeringe van Amfterdam, niet zo in Gelchrifte zou zyn overgezonden als het den Prinfe was voorgeleezen geweest, geen grond hadt. Immers Burgemeefters van Amfterdam de

vry temminck en rendorp als

mede de Penfionaris visscher hebben op dit Gefchrift, zo als 't zelve ter Vergaderinge vw. Holland, den twaalfden van Zomermaand is overgeleverd, met hunne handtekening, het volgende gefield. „ Dat dit „ Stuk woordlyk 't zelfde was , zonder „ eenige byvoeging of aflaating, 't welk „ in de tegenwoordigheid van hun onder„ getekenden, op last van Heeren Burge„ meeftéren, door den Penfionaris vïs„ sc her, aan zyne Doorlugtige Hoog„ heid,opdenachtftenjunymdcclxxxi, „ in prefen'tie van den Heer Raadpenfiona„ ris, was voorgeleezen, en door den „ voornoemden Penfionaris eigenhandig „ gefchreeven (*)."

De Heeren Gelaftigden uit de Algemeene Staaten tot bet onderzoek van den Brjeve des Hertogs van briinswyk waren zeer vaardig in het neemen van 't volgende befluit den tweeden van Hooimaand uitgebragt. „ Dat hunne Hoog Mogenden „ geen reden waren voorgekomen, wel-

kc cenigen grond gaven tot zodanige „ befchuldigingen en verdenkingen van

„ kwaa-

C*)^. Nederl. Jaarh. 1781. bl. 1177.