is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Behelzende den jaare 1781 en 1782, bevattende het vervolg der Noordamericaansche onlusten. Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaar's Vaderlandsche historie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE;. aa/.

en gunftige Wind de reis vervolgde; dat hy, vergeefsch gewagt hebbende om de£«gelfche Convoyen, van welke hy naarigten kreeg, te onderfcheppen, befloot na *i Vlie te fteevenen om verflag van het Convoy na de Oostzee te bekomen, en dat het Fregat de Pallas, een Engelsch eenma-st Scheepje prys gemaakt hadt.

Toen Oogstmaand ter helfte gekomen was, kwam een gedeelte dier Vloot voor Gaats ten anker. Een Storm hadt verfcheide Schepen , en onder andere ook den Admiraal Generaal, zo veel fchade doen krygen, dat de Vice - Admiraal hartsinck met den Schout by Nagt van kinsbergen te raade was geworden,-om, by de eerfte gelegenheid, tot herftel, binnen te loopen ; doch het ontmoeten van den Schout by Nagt v a n braam, en Brieven van zyne Hoogheid, bewoogen hem, buiten te blyven wagten na de aankomst der overige Schepen, dan Krygsraad te beleggen en in denzelven te onderzoeken, of, en in hoe verre, zy in ftaat waren de Bevelen van zyne Hoogheid te volvoeren: dan kon, noch mogt hy niet ontveinzen , dat hy de omftandigheden, zo door het vertrek der Vereenigde Vloot uit het Kanaal, als door de fchadens door Stormweer veroorzaakt, zodanig veranderd rekende, dat hy zich verantwoordlyk agtte, indien hy op zich zeiven iets, wegens dèn voorgeftelden Tocht, befloot, Voorts hadden de Schepen gebrek aan Wa* ter, en zou het veertien dagen vereifche-i, P s al-

IX.

boek*

1782.

Valt weder binnen.