Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X.

BOEK.

j

ï C I |

z

b

E tc h<

Oi

Ie:

8f ee re en be hy de

Söo VADERLANDSCHE

losbrandde, zyn prooy met zich heenea voerde, de Fregatten vervolgden hem maar zonder vrugt, onder dit naazetten rantfoeneerde hy de Sloep voor twee duizend Guurjes. Op een volgenden

kruistocht onder den Engelfchen Wal vervallen, geraakte hy flaags met vier gewapende Engelfche Sloepen ,& die hem onSden; doch, naa ruim twee uuren vegtens, afhielden: een groote Engelfche Kaaper hervatte het gevegt, dan moest, naa gelyken tyd geftreeden te hebben , de party der Sloepen kiezen. Zeer ontredderd was zyn ^aaperfchip , twee dooden en eenige eeavetften hadt hy bekomen; een der eerften vas een Italiaan, dien de eene arm was %efchooten waar naa hy met den anderen en ftuk Gefcbutioste, en daar op dood neerviel. In de Kerk te Vlisfingen werd, voor e turcqs behoudene terugkomst, openlve dankzegging gedaan. Hy ontving van yne Rederye, tot eene buitengewoone ïloomng een zilveren Sabel met een 'raagband: op welks zilveren plaat, met eftemming der Vlhfmgfche Regeering, ! Wapep dier Stad gefneeden werd; )k vereerde men hem een paar Piftoo-

1, Jraay met zilver ingelegd. Min

lukkig kwam hy 'er af, toen hy, naa n hardnekkig gevegt, vyf glazen lang duuide mtgeftaan, één en twintig Dooden zeventien Gekwetften bekomen te hebn, zich moest overgeeven; zelve was aan zyn Kaakebeen, Borst en Schours zwaar gewond. Hy ontfnapte de

Ge-

Sluiten