Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AA. (CHRISTIAN. CAROL. HENRIC. van der)

gepaard bij een gelaat daar de vriendelijke opregtheid , gulle innemendheid en inwendig vergenoegen, treffend geschetst stonden, woonde bij onzen van der Aa een alleredelste ziel. Hij was een man van een scherp doorzigt, schrander oirdeel en uitgebreide kundigheden; inzonderheid, was hij zeer bedreven in de Wijsbegeerte, vooral in de Bovennatuurkunde, en in de stellige en zedekundige Godgeleerdheid. Waarheid gold bij hem boven alles, en deze zugt deedt hem verscheidene leerstellingen der scholen, met vrijmoedigheid onderzoeken, en zijne gedagten daar over even vrijmoedig voorstellen. Intusschen was en bleef hij altoos een getrouw aanhanger en ijverig voorstander van den christelijken Godsdienst , zonder eenig deel te nemen in de pogingen derzogenaamde nieuwe Reformatoren, die van het Christendom niets dan de bloote naam schijnen te willen overlaten. GOD is de liefde, was zijne geliefkoosde stelling; en hij heeft eene reeks van Predikatien gedaan, waar in hij verscheidene leerstellingen aan deze waarheid toetst, en naar deze regel uitlegt; trouwens, dit getuigen ook de veelvuldige werken die van hem het licht zien, ja daar op bouwde hij alle zijne overdenkingen, en openbare en bijzondere onderrigtingen ; uit dat oogpunt beschouwde en vertoonde hij, aan zijne Gemeente, alle Gods besluiten, , beschikkingen en daden, om haar daar door tot eene dankbare en vurige wederliefde tot Gcd te ontsteken, en dus ook verdraagzaam en vriendelijk jegens hare medemenschen te maken , daar God hen zo lief hadt; dat vuur zogt hij gedurig in hen aan te wakkeren en kragtdadig werkzaam te houden. Ijverig was hij, en arbeidzaam van aart; zeer vriendelijk in den omgang, deelende gaarne zijne gedagten en kundigheden mede, en zig met niets liever dan met gesprekken over geleerde onderwerpen bezig houdende. Ook bepaalde zig zijn werkzame geest, niet enkel tot de beoefFening van den arbeid en pligten aan zijn ambt verknogt, maar strekte zig tevens uit tot die der wetenschappen in 't algemeen, waar

van

Sluiten