is toegevoegd aan uw favorieten.

Biographisch woordenboek der Nederlanden [...]. Eerste(-achtste) deel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALVA of ALBA. (FERD. ALV. de TOL., Hertog van) 199

Antoni van Straalenburg en de Heer van Bakkerzeel gevonnisd om onthalst te worden, een gelijk lot aan dezen moesten nog een menigte anderen ondergaan. Het huis van den Grave van Kuilemburg te Brussel, alwaar 't Verbond der Edelen eerst ontworpen was, werdt op 't bevel van Alva ten gronde toe afgebroken, en in derzelver plaats een stenen gedenkzuil opgeregt, waar op de tijd en oirzaak der vernielinge, in vier talen gelezen kon worden. Voorts liet den Hertoge, om de verbonden Edelen die nog in 't land waren, te ontdekken, hun bij brieven, gerigt aan de Raden der bijzondere landschappen, vergiffenis beloven, mits zij zig binnen 30 dagen, voor hem of zijnen Raad kwamen vertonen; doch niemand was dwaas genoeg, om op dezë nodiging te verschijnen. Alva wierdt ook zo trots op zijnen voorspoed, dat hij een zegepralende intrede deedt in Brussel, op den 22 december. Ketters uit te roeijen, die te vuur en te zwaard te verdelgen, en de menschelijkheid ten aanzien van zijne medechristenen, door het plengen van gehele stromen bloed, te vertreden; was zo behaaglijk, zo godvrugtig in de ogen van Paus Pius den V, dat hij den Held daar van, eerlang, met enen hoed en zwaard, rijk van goud en gesteenten, beschonk. Alva's hoogmoed en verwaantheid kende perk noch paal meer; want hij liet zig sedert, van het geschut bij Temmingen veroverd, een metalen standbeeld gieten, welk in 1571, in het kasteel te Antwerpen geplaatst werdt, met een latijnsch opschrift, waar bij hem het stillen der beroerten, 't verjagen der muitelingen, 't bezorgen van den godsdienst, het handhaven der geregtigheid, en 't bevredigen der landschappen," toegeschreven werdt. Doch dezen trots stak den Nederlandsen adel zo zeer in 't oog, dat de meesten, die hem uiterlijk schenen aan te hangen, de walg van hem staken, en in hun hart allengskens afkeriger van hem werden. Ook was het afwerpen van dit praalbeeld het eerste werk, dat zijn opvolger in de landvoogdije, Louis de Requesens in den aanvang des jaars 1574 ondernam. In 1569 begost het vervolgen , veroirdelen en straffen wederom geweldig aan te wakkeN 4 ren;