Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

206 ALVA. (PIETER van) ALVERINGEN.

geduurd hadt, 18600 menschen, om 't geloof en wederspan

nigheid, door Beulshanden te hebben doen ombrengen.

Res in Ecclesia et Politica gesta, ab an. 1500 ad an. 1600. Aut. J. Soffing , Rudolst, 1676. De meeste Nederlandse Historieschrijvers, als Bor, van Meteren, Hoofd enz. Wag., Vad. Hist. VI. Deel.

ALVA (PIETER van) , heeft zig in de Spaanse bezittingen van Amerika zeer berugt gemaakt, door vervolgingen uit verkeerd begrepene grondbeginzelen van den Godsdienst, voortspruitende. Hij keerde ten laatsten naar Europa te rug, en onthield zig een geruimen tijd in de Nederlanden, daar hij in 1566 ook is overleden. Hij heeft verscheidene Boeken ten

dienste der Roomsche Kerk geschreven. Anton,, Bibl.

Hisp.

ALVERINGEN (JOSUA van), Heer van Hofwegen, Rekenmeester in 's Hage, was een groot voorstander der vrijheid, waar van hij blijken gaf, zo door 't aanvaarden en tekenen van 't Verbond der Edelen, als door de middelen, die hij ter voortzetting van 't zelve, te St. Truijen hielp bekragtigen, en verder door de ondertekening van 't smeekschrift aan den Koning, met belofte van 500 kronen, waar toe hij teffens ook anderen in 's Hage en elders aanmoedigde ; ook gaf men hem na, dat hij zig beroemd zou hebben, de Haagse Beeldstormers, met 600 Edelen te zullen beschermen, zo iemand ondernam hun tegenstand te bieden. Dit een en ander was genoeg, om hem het banvonnis van Alva op den hals te halen, 't welk op den 17 meij 1568, tegen hem werdt verleend met verbeurdverklaring van alle zijne goederen; doch zulks verkoelde in genen dele zijnen ijver voor de edele zaak der vrijheid. In 1572 werdt hij tot bevelhebber van Hoorn aangesteld, 't welk hem des te meer gehaat bij de vervolgers maakte. In 1574 onthield zig deze edele banneling in 't geheim te Antwerpen, in 't huis van den Griffier Martini, met oogmerk om den aanslag op die stad voor Oranje te begunstigen; dan op dit pas werdt er op bevel van den Landvoogd ene huis

zoe-

Sluiten