is toegevoegd aan uw favorieten.

Biographisch woordenboek der Nederlanden [...]. Eerste(-achtste) deel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ayta van zuichem. (viglius ab) 405

DEELS gedraagt. VigLiuS WORDT Voor den opsteller van deze ordonnantien gehouden; waar uit blijkt; dat; daar hij den Hertoge tegenstondt, zulks niet uit heimelijken wrok maar uit opregte zugt tot 's lands oirbaar zijnen oirsprong nam Uit geene andere oirzaak ontstondt het geschil, 't welk hij naderhand met alva kreeg; over het invoeren van den tienden penning, 't welk deze, in Weerwil Van de welvaart van den lande, zogt door te drijven. Viglius tragtte hem door kragt van redenen; de zwarigheid" van het invoeren van ene zo ongewone en drukkende belasting onder 't oog te brengen; hem vertonende; hoe zeer de ingezetenen hier door zouden bezwaard worden, de koophandel verlopen; en hoe misnoegen tegen de Spaanse Regering nog meer zou toenemen } doch alle zijne aangevoerde en rijpelijk bedagte tegenwerpingen waren vrugteloos; de trotse Spanjaard bleef onverzettelijk stand houden op zijn eens opgevat ontwerp; en wanneer Viglius ondernam enige matiging voor te stellen ontstak de Hertog in hevige gramschap, beschuldigde hem aan gebrek van ontzag voor 's Konings bevelen,' en dreigde hem dat hij zijn gedrag den Koning zoude aandienen; doch viglius hadt moeds genoeg om hier op te antwoorden: dat hij hoopte, dat zijn Majesteit hem dan nog het ander Oor ,; wel zoude willen gunnen; en dat hij, in allen gevalle voor zijnen grijzen kop niet bekommerd was."

Het laatste, dat wij ten aanzien van viglius Vinden aangetekend, bestaat in zijn gedrag bij de openbare huldigingvan Don Jan van oostenryk, die naar de Nederlanden Was gezonden , om die in plaats Van Alva als Landvoogd te besturen. Hem gaat na, dat hij; bij deze gelegenheid, enige woorden zou geuit hebben, die te kennen gaven, dat hij aan de bestendigheid van den gentsen vrede, toen kort geleden gesloten, wanhoopte, zeggende: dat Don Jan de man „ niet, zoude zijn, die in staat was den vrede aan te brengen." Doch hij beleefde den nieuwen krijg niet, Welke zijne voorzegging of vermoeden bekragtigde; hij overleed agt dagen ns Don Jans overkomst, op den 8 mei 1577, te Brussel, in den

CC 3 ou-