is toegevoegd aan uw favorieten.

Biographisch woordenboek der Nederlanden [...]. Eerste(-achtste) deel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AYTA van ZUICHÈM. (VIGLIUS ab) 407

hij aanmerkelijke goederen en rijkdommen, sommigen melden van tachtig duizend ducaten, bijeen Verzameld; Te Zuichem in Friesland stigtte hij ëen aanzienlijk huis, tot een gasthuis dienende; ook rigtte hij een Kollegie op te Leuven, naar zijnen naam Viglius-Kollegie genoemd, en met aanzienlijke goederen begiftigd. Hij wierdt begraven te Gent, in de St. Jans Kerk, in ene grafstede, die hij bij zijn leven voor zig hadt laten vervaardigen. Naderhand heeft men een praalgraf ter zijner eere opgerigt, met dit treffelijk opschrift, 's mans deugden en verrigtingen kortelijk vermeldende.

admodum reverendo Viro D Viglio ab Ayta, Zuicheno frisio, J- C. clarissimo, Cathedralis hujus Ecclesia I. Praeposito mitrato. Aurei velleris Cancellario, Supremi Belgicae Status & Sanctioris Concilii sub potentiss Principibus Carolo V. Imp. & Philippo II. Hispp. Rege Praesidi fummo, vigilantissimo, integergimo qui cum hanc Ecclesiam piis fundationibus, plurimis munimentis decorasset, Academiam Lovaniensem, structo sui nominis Collegio, non minus liberaliter quam magnifice dotasset, natale solum novi Hospitalis beneficio perpetuo sibi demeruisset Tandem, post longas vigilias, post indefessos labores, plenus dierum, plenus honorum, Regi fidus, Patriaeque carus, Utilis Omnibus, injurius nemini, magno sui relicto desiderio, quievit in Domino, anno M.D.LXXVIL 8. die maii aetatis suae LXX. Iste vir fuit lector: Sed fuit. Mirare, imitare, vigila, memor prudentissimi illius sciti

VlTA mortalium vigilia.

Waar bij nog deze digtregels zijn gevoegd. qut curas Regum & regnorum pondera obivis

Pervigil, hoc dormit Viglius in tumulo. Parce pios, lector, manes turbare, quietem

Haec post tot vigiles vindicat umbra dies. At vigili Vigli exemplo vigil esse memento:

Nil etiam vita est, sit nisi vita vigil.

Dezen kundigen en teffens Iepen Staatsman kan men niet vrij pleiten, die, schoon hij zijne cordaatheid in vescheidene gevallen aan den dag gelegd heeft, egter die ook maar al te dikCc 4 wils