Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE. 25

gedaan, als gerebuteerd wierden. Waar mede dit onderhoud een einde nam en de Graaf van heyden Parys verliet. a • Dan deeze, in 's Gravenhage te rug gekomen, liet, in 't zelfde Dagfchrift, het Algemeen bekend maaken,dat de inhoud van dit verflag zyner verrigtingen geheel en al verdraayd en bezyden de waarheid was , dat noch het voorwerp van zyn last, noch de wyze op welke hy denzelven hadt afgelegd , noch de uiillag daar van, met het verhaalde eenige weezenlyke overeenkomst hadt (*). De kortltondig verzadigde nieuwsgierigheid bleef op dit tegenberigt op nieuw onvoldaan.

Schoon zich weinig hoop op een fchielyken Vrede fcheen op te doen, uit het j laatst gezondene berigt der Gezanten te , Parys , kundigden eenige verfchynzels ] aan, dat de Vrede tusfehen onzen Staat ; en Groot-Br ittanje met fterke fchreeden baderdei Onder deeze telde men, dat, hun Hoog Mogenden, op kennis gee- . ving van den Heer brantsen, Ge-' volmagtigden van wegen deezen Staat te Parys , "dat alle de Ondertekenaars van den aanftaanden Vrede, met de aankomst des Hertogs van manchester uit Londen, de hoedanigheid van Ambasfadeurs zouden bekleeden, ook aan den Heer brantsen, die hoedanigheid op-'

droe-

f*) N. Ntderl. Jaarb. 1783. W. 85 en 403.

B 5

XIV. iOEi;.

1/83.

VVaarbhynlykledenran een :ort nalerenden'rede.

IRANTSEM

ot Am-

'as/adew

)enoeratL

Sluiten