Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3» VADERLANDSCHE

XIV.

lï o i> IC.

Ontwerp van een Voorloopig Tractaat door onze Afgezantenovergeleverd.

I

j

.

] <

„ de Natiën, in de Havens van een des; „ beide Mogenheden."

Onze Gezanten bleeven niet in gebreke om daar tegen een ander Plan, in de gedaante van een Voorloopig Tractaat, te ontwerpen en over te leveren: waarin onder andere het aanbod kwam des afftands aan Engeland van de Bezittingen der Nederlandfche Oost-Indifche Maatfchappye op de West Kust van Sumatra en hun Kantoor te Suratte, mits dat aan de Maatfchappye te rug gegeeven wierden derzclver bezittingen in de Stad Suratte, lis ook die buiten de Stad mogten geronden worden, op het grondgebied Maaré. — Ten aanziene van de Vrye Vaard .vilden zy vast gefield hebben, dat men, binnen den tyd van drie maanden, naa de Tekening deezer Voorwaarden, van ivcderzyden Gelastigden zou benoemen, Dm de bezwaaren, zo door de Engelfche, als door de Nederlandfche Maatfchappye des wegen ingebragt, te onderzoeken, en, ten dien opzigte fchikkingen te beraanen, welke op de kragtdaadigfle wyze zouden ftrekken ten beste der beide Na:ien , welverflaande nogthans, dat men n die Onderhandelingen, ten aanzien tran de Vaard op de Molukss-, zich zou >epaalen tot den eenvoudigen Doortocht ier Schepen; dat zyne Groot-Brittannirche Majefteit zich zou verbinden tot iet ter handneemen der fterkfte middeen, om zyne Onderdaanen zich te doen uithouden van eenigen Handel, 't zy

op

Sluiten