is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Dertigste deel, behelzende het vervolg der Noordamericaansche onlusten. Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaar's Vaderlandsche historie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H I S T O I R E. Q$

minden twintig Millioenen fchavergoeding, voor de gemaakte kosten, aan de Franfche Kroon zou moeten betaalen. Ja, volgens eeniger verzekering, rekende Frankryk de heroverde Bezittingen van den Staat voor zich van zo weinig aanbelang, dat het dezelve niet langer wilde bewaaren , en den eisch dier Geldfomme reeds daadlyk gedaan hadt ■—•— Dusdanige uitftrooizels , ingerigt om Frankryk by den Landzaat gehaat te maaken, konden ten dien Hove niet onbekend blyven. Om dit wantrouwen te weeren, en, door eene plegtige Verzekering gehand te doen aan de reeds gedaane toezegging, door de Graaf de vergen nes in Herfstmaand, uit naam des Konings, by onze Afgezanten herhaald,, met verzoek, dat de Staat de noodige fchikkingen geliefde te maaken en bevelen te geeven om de teruggave van zyne Majefteits Officieren te ontvangen, leverde de Heer berenger, die, by afweezigheid des Hertogs de la vauguyon, de zaaken van het Franfche Hof by deezen Staat waarnam, op den twee en twintigften van Wynmaand, een Gefchrift over yan den volgenden gerustftellenden inhoud.

,, Hoewel de Koning niet twyfelt of M Ü Hoog Mogenden zullen, door de „ Heeren berkenrode en brants, sen, onderrigt zyn aangaande het 5, Voorneemen 't welk hy altyd gehad

heeft^ en nog heeft, om alle de Holland¥ 3 »J&%

xrv.

boek.

1783.