is toegevoegd aan je favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Dertigste deel, behelzende het vervolg der Noordamericaansche onlusten. Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaar's Vaderlandsche historie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE.

333

houder, die noch deeze Verandering, noch den grond op welken dezelve iteun- 3 de, goedkeurde, wilde den Hoofd-Officier . toelaaten Provifioneel dat gedeelte des : Eeds niet af te neemen. Hier op kreeg hy ten befcheid, dat de Vroedfchap de Bedenkingen van zyne Hoogheid op dit huk niet gevraagd; maar hem alleen berigt gegeeven hadt van eene louter Huishoudelyke Inrigting, die geheel te haarer befchikkinge ftondt. Wanneer de Stadhouder daar op, by het overzenden van de Lyst der Vroedfchappen, die hy goed vondt voor den aanhaanden Jaare te doen aanblyven, fchreef voor dit maal, den Hoofd - Officier toe te laaten het gedeelte van den Eed, 't geen de Raad 'er uit wilde geligt hebben, niet af te vorderen, deeden de meesten den Eed, overeenkomhig met het vastgeftelde by de gemaakte fchikking in den Raad, en zonder te treeden in het gefielde van den Stadhouder omtrent deezen Eed: eenigen, overeenkomhig met dit aanfchryven, alleen voor dit Jaar: en één, zonder 'er iets by te voegen, verklaarde dien af te leggen, zo als dezelve by 't Raadsbelluit was vastgefteld (*).

Eer dit Jaar ten einde liep deedt de aanhelling van een Lid der Vroedfchap tot Secretaris, eene Vroedfchapsplaats openvallen. Tot nog hadt de Stadhouder over dusdanige tusfchentyds ontruimde

C*) N, Nedert. Jaarb. 1783. bl. 2000. Co»rltr van Europa I. D. 93. 94,

XVI,

i O EK.

Verzosfc-

fc^rifteeniger Burgeren , dat een tusfchentyds w-