Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE.

355

ken, en gaven ongevergd daar van een betoon, 't geen, zo verre wy weeten, éénig in zyne foort is in de Gefchiedenisfen van ons Vaderland, en daar om eene byzondere melding verdient. Zy hadden, door het vindingryk vernuft en de kun>tryke hand van den Heer holtzHey, een Gouden Eerpenning doen vervaardigen. Aan een Gouden Ketting, waar aan de Eerpenning hing, was een Pergamenten Rol gehegt, waar op gefchrëeveri houdt: Ter eeuwige en onfterflyke Gedagtenis Van den Edelmoedigften Ridder johan

2derk, baron van der capellen

Heer yan den Pol, Apeltcrn, Altforst, Hagen enz. Belchreeven in de Ridderfchap

'van Overysfel enz., enz., enz.- Die,

in naavolging der aloude waare Ridderen, den onderdrukten byftand biedende, door wys beleid, onverrhoeiden ,, vlyt, ftandvastige verduuring > veragting en overwinning veeier wederwaarj, digheden, zonder dat zyn groote Geest bezweek , de Vryheid van den Land3, man in Overysfel, tegen het flaaffche juk der Drostendienften, met Gods' hulp, heeft verdeedigd. ,, Die ook, door regtvaardige uitfpraak ,, der Edel Mog. Heeren Staatert deezer: s, Provincie, Befchermers van Regt enVry,, heid, het Wit zyner loflyke poogingen, in de geheele Üitrooijing van de harde >, en veragtelyke Dienstbaarheid heeft be* ,, reikt.

■ „ Voor deezeti regtgeaarten Ridder1, Z a deri

XVI,

15 OEKi 1783*

/

Sluiten