Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE. 357

dus gedaan in Twente'1, in het Jaar onzes Heeren mdcclxxxiii, op den 25. September.

Ge-

Joh. Derk van der Capellen tot den pol, beschr. in de ridderschap van overyssel.

Op de tegenzyde, onder het gemelde tweeregelig Versje, leest men 1 Nov. 1782. Boven ziet men de Zon der Vryheid , befchynende het Wapen van den Ridder, door een Eikenkrans omgeeven, en onderaan eenige Bouwmans Gereedfchappen,

benevens den Hoorn des Overvloeds. Te

gelykfoortig en te gelyktydig om het onopgetekend te laaten is eene Gedagtenis van eene Vryverklaaring der Landlieden in Deenemarken, door den overleden Graaf Bernstorff. De Boeren , door deeze weldaad getroffen, deeden een Kolom van Noorweegsch Marmer oprigten, vercierd met een Koornfchoof, een Spade en Hooivork, Zinnebeelden des Landbouws. Op den Pylaar ftaat een Latynsch en Deensch Opfchrift. Hen eerfte luidt Piis manibus Joh. hartvici e r n e sTl, Comitis de bernstorff, qui arva discret* immunia hcreditaria largiendo industriam opes êmnia impertit in excmplum pofieritati mdcclxvii. P. S. S. grati Ctloni mdcclxxxiii. 't Welk op deezen zin uitloopt. Ter dierbaare Gedagtenisfe van Joh. hartvic. ernfst Graaf van bernstorff, die, in den Jaare 1767 zyne Erflyke Landgoederen vry maakte, en daar door Vlytbetoon, Rykdom , en alle Zegeningen fchonk, ten voorbedde van de Naakometingphap. Opgerige door zyne dankbaar e Boeren 1783. Travels inta Poland, Puspa, Sweden and Denmark, by wil» l!iam coxe. Vol. III. p. ar. Met regt vosgt 'er de de Eerw. coxe by „ 't Is zeer te bejammeren, dat weinigen in Denemarken, het „ voorbeeld des Graaven van bernstorff ge,, volgd hebben!" Naderhand heeft de Kroonprins Vryheid aan de Boeren der Kroon gefeho»?. leen. Zie Aid. p. 22.

Z $

XVI.

boek. I783.

Sluiten