Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE.

„ de Zwitferfche Regimenten zal worden 9, toegelaaten het Regt van eigen Julti-

tie; zo verre 't zelve fteunt op Trac-

taaten tusfehen deeze Republiek en de

„ Zwitfcherfche Cantoris gemaakt. -

„ Ten tweeden, dat, zo wanneer een Mi5, litair zich aan de . misdaad van Hoog 5, Verraad binnen deeze Provincie fchul„ dig kwam te maaken, door een hem „ aanbetrouwde post in handen van den 3, Vyand te willen {lellen, of daadlyk

gefield te hebben, of den Vyand op „ eenigerlei wyze behulpzaam te zyn ge?, weest, de Militaire Regter zich de , Judicature van eene zodanige zaak niet

3, zal vermogen aan te trekken. ■

n En ten derden, dat, wanneer, onver: „ hoopt, in den tyd, over deeze hun „ Ed. Mogenden intentie verfchil mogt „ ontfeaan, of wel, dat de Militaire

Krygsraaden ondernamen exces te plee„ gen, de zaak niet buiten haar geheel

zal mogen worden gebragt; maar de „ Burgerlyke Regtbanken of Magiftraa-

ten zich terftond deswegen moeten „ adresfeeren aan de Heeren Staaten van „ Zeeland, of, by Hoogstderzelver ab„ fentie, aan de Heeren hunne Gecommit„ teerde Raaden, om daar op, ten fpoe„ digilen, immers binnen den tyd van „ drie weeken, naa het gedaane*adres te „ worden gedisponeerd by Pluraliteit van „ ftemmen: van welke Refolutie, imme„ diaat, zo aan de Civile Regters als ?, aan die van het Garnifoen, kennis zal B 5 wor-

xvn

BOEK. I783.

Sluiten