Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

historie; n?

te worden. Dit verwekte by de Planters l eene grooteverflaagenbeid: dewyl zy, naa ] het lyden van zulke knellende nadeelen ■ door den Oorlog, tot volflagene armoe- : de zouden moeten vervallen, indien zy zich genoodzaakt vonden, de voorheen geheevene lasten van de nieuw bebouwde Gronden te moeten opbrengen, welker ontheffing hun alleen aangezet hadt om deeze uitbreiding hunner Plantadicn te onderneemen. Naardemaal nu de Kas des Beftuurs even min van haare gewoone Inkomften kon ontzet worden, als de Planters in ftaat waren, derzelver gebrek, door zo zwaare belastingen, te kunnen vervullen, bleef in dit geval, niet anders over, dan dat van hooger hand middelen beraamd wierden om en een en ander te gemoete te komen (*).

De Handel, die door den Oorlog allerwegen zo veel geleden hadt, fcheen op Rusland, door het bevoorregten van andere Volken, in deeze Landen, een aanhoudend nadeel te zullen lyden. Een Tractaat van Koophaudel tusfehen dat Ryk en Denemarken, en een uitgegeeven Toltarif der Keizerinne, wekte bekommernis, en bewoog de Beftuurders van den Moskovifchen Handel te Amflerdam, om zich met een Verzoekfchrift by hun Hoog Mogenden te vervoegen; waar in zy aanmerkten, dathethandeldryvendlichaam

van

Ceuritr van Europa I. D. bl. 34».

K 3

tvm.

SOEK.

Poogiflg om ontheffingvan lasten in den Handel op Rus* land.

Sluiten