is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Een en dertigste deel, behelzende den jaare 1784, bevattende de geschiedenis van den oorlog met den keizer. Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaar's Vaderlandsche historie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE. S25

fustenuen bouwde, en welke men ver3, trouwde, dat, zo niet geheel, ten min3, ften voor het grootfte gedeelte, ten „ genoegen van het Hof van Brusfel zel5, ve, zouden kunnen wederlegd en weg„ genomen worden; als mede om te kun-

nen opmaaken de Contra-Pretenfien, ,, welke men, van de zyde van den Staat, 3, met grond, meende te kunnen formee-

ren. Dat zy ondertusfchen, niet

„ wilden afzyn het Gouvernement Ge3, neraal te doen verzekeren van derzel„ ver aanhoudende begeerte om, door 3, den weg van voeglyke fchikkingen, al,, le de gereezene gefchillen geëindigd tè „ zien; dat zy niets meer verlangden ,, dan door het toebrengen van alle bil,, lyke facilteit, in de te houdene Onder„ handelingen, daar van de ontwyfelbaar,, fte bewyzen aan den dag te leggen; ,, terwyl zy, Voor het overige, niet zou3, den nalaaten allen mogelyken fpoed, zo ,, verre met den aart der zaaken en de

gefteldheid der Regeeringe beftaanbaar 5; was, aan te wenden, om zich wegens j, den inhoud van het Tafereel, meer „ byzonder aan het Gouvernement te

kunnen verklaaren (*)."

Het voorzien der Grensfleden, en inzonderheid van Maaftricht, met veel meer Manfchaps, dan 'er zints eenigen tyd in gelegerd geweest was, ontging der opmerking niet van het Brusfelfche Gouvernement

£*) Refol. Gen. 25. Mey 1784. VIL JüEffiL. P

XIX.

D OEK, 1784.

De Kei. zer verklaart den minften aanval Dp zyn Grondge»