is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Een en dertigste deel, behelzende den jaare 1784, bevattende de geschiedenis van den oorlog met den keizer. Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaar's Vaderlandsche historie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

226 VADERLANDSCHE

XIX.

boek.

1784bied vooi een begir van Vyandlykhdd te zulien aanzien.

ment, en kon geenzins nalaaten 't zelve te doen zien, dat de Staaten zo gereed niet waren, om zich aan de gedaane Eifchen te onderwerpen, als 't zelve zich,

' in den aanvange, hadt voorgefteld. ■

Uit deezen hoofde is het waarfchynlyk, dat de Baron van Reischach, van wegen 't zelve, hun Hoog Mogenden meermaalen deedt verklaaren, dat zyne Keizerlyke Majefteit, ,, door geen de „ minfte Vyandlyke oogmerken tegen dee„ zen Staat bezield werd; maar alleen wenschte, de thans gevoerde gefchillen, op de best mogelyke en minlykfte wyze, te vereffenen." Dan veelen betuigden niet te kunnen ontveinzen, dat zy weinig blyks gezien hadden van die vredelievende en toegenegene gevoelens des Brusfelfchcn Hofs omtrent onzen Staat. Dat de ftoute en weinig eerbiedige toon, op welken 't zelve, tot hier toe, eene Souveraine en Onafhangelyke Republiek aanfprak, veel eer een vermoeden inboezemde, dat het de Hoogheid deezer Landen veragtte, en zich thans alleen zogt te bedienen van de Oneenigheden, door welke het waarfchynlyk dit Gemeenebest zodanig verzwakt en uitgeput hieldt, dat hetzelve aan alle Eifchen van eenen magtigen Nabuur, zonder wederzeggen, zou voldoen. Ook leverde die Afgezant een Vertoog over, waar in hy, onder andere bekend maakte, dat. vermids men van deezen kant zo veel Krygsvolks op de Grenzen hadt doen aanrukken,