is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Een en dertigste deel, behelzende den jaare 1784, bevattende de geschiedenis van den oorlog met den keizer. Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaar's Vaderlandsche historie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2s8 VADERLANDSCHE

xrx.

BOEK.

I784.

Wederleggingvan'sKei y.crs Tafereel.

C) Xefot. Ctn. 30 Mey 1784.

oordeelden, daar de Keizer Schuldenvorderingen ook van byzondere Perfoonen deedt, het tydftip gebooren, om hun Hoog Mogenden hunne wettige Eifchen, tot nog onvoldaan gebleeven, te herinneren; ten einde het blykbaar Regt van allen in deeze Republiek daar by belang hebbende, by de Onderhandelingen, in 't oog gehouden mogt worden, om eens van hunne deugdlyke Schuldvorderingen voldoening te bekomen (*).

De algemeene aanmerking, dat het veel ligter valt eene Lyst van bezwaaren op te noemen, en ze Onbeweezen neder te Hellen, dan dezelve dugtig te wederfpreeken, werd bekragtigd door de wydloopige Wederlegging van het Tafereel der Keizerlyke Eifchen, door onze Gezanten te Brusfel overgegeeven, en aan het Franfche Hof medegedeeld. Te omflagtig is ze, om hier geheel plaats te vinden. Hoofdzaaklyk ftrekt dezelve om te toonen, dat de Erfenis, of Opvolging van Carel oen II, onzen Staat niet meer aangaat, en afgedaan is door laatere Overeenkomften, gelyk van Nymegen, Ryswyk en Aken, waar by alle tegenwoordige Bezittingen, en dus ook die de Keizer eischt, aan den Staat gevrywaard zyn door Frankryk en andere voornaame Mogenheden j de geëischte bezittingen van Grondgebied, worden 'er in afgeweezen;

fchoon