Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XIX.

BOEK. t?H>

©34 VADERLANDSCHE

„ om blyken te geeven van dé ge„ voelens, welke hy voor de Repu„ bliek bezit, en van zyne geneigdheid „ om met haar in eene goede" ver-

„ ftandhouding te leeven. Dat mid»

„ del beftaat daar in, dat hun Hoog „ Mogenden erkennen, dat de Riyier de „ Schelde open, en de Vaard op dezelve „ geheel en volftrekt vry is — dat het aan „ de Onderdaanen van den Keizer vry ftaat, „ recht ft reeks te vaar en en te handelen, uit „ de Havens der Nederlanden na de beide „ Indien, en dat zyne Majefteit het Regt „ heeft, de Tollen, naar zyn goedvinden, „ te betaalen.

„ Als deeze erkentenis gefchiedt, als „ de Grensfcheidingen van Vlaanderen „ bepaald blyven op den voet by de Con„ ventie van den Jaare MDCLxivvast„ gefield, en men vastefchikingen maakt, „ om, in 't vervolg, alle moeilvkheden „ en hindernisfen in den Waterloop in „ dier Landen te voorkomen; en als „ hun Hoog Mogenden de Forten Lillo ,, en Liefkenshoek, en die van de Kruis„ fchans en Frederik Hendrik Joen ont^ „ ruimen, om geflegt te kunnen worden, „ wil zyne Majefteit wel afzien van zy„ ne Landlyke Eifchen, welke in het Op„ ftel genoemd zyn, en bepaaldlyk van „ zyne Regten en Eifchen op Maaftricht „ het Graaffchap Vroenhove, en het Land „ van Hollandsch Overmaaze, gelyk ook „ van zyne Geldeifchen met compenfatie

van die der Republiek.

» Wat

Sluiten