is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafreel van de Staatsche, Pruissische, Fransche en Oostenryksche bezittingen in de tien catholique Nederlandsche provincien [...]; van de Belgische omwentling; van het land van Luik, en de Luiksche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDERLANDSCHE PROVINCIËN. 07

0'.'er de belgische omwentling.

Is 't zeggen van solon ooit bewaarheid,. dat niemand voor zyn dood gelukkig genoemd moete worden, dan is het levenseinde van joseph den II. er een fprekend bewys van. De fmerten eener uitterende ziekte , vermeerderd door die van 't treffend overlyden eener allerbeminnelykfte jonge bloedverwante, liegen ten toppunt door de tydingen van de woede eener natie, waar op hy zo veel prys ftelde, tegen hem , die niets als haar geluk gezogt had., Zulk een zamenloop had eene min groote ziel geheel ter nedergeflagen, en 't geheugen van vorige agting en geluk vernield, joseph alleen bezweek er niet onder , en ftierf, zo als hy geleefd had; ftandvastig , en den naam van mensch in den volften nadruk waardig. Hierom yst men van de manier, waarop de Brabanders zynen dood affchilderen ; daar men weet, dat hy by zyn laatfte zieltogen niet zig zeiven , maar alleen de ondankbaren beklaagd heeft, die zyn volk tegen hem ophitften; terwyl elk overtuigd moet zyn , dat hy met alle fehikkingen , in de zaken van Nederland, alleen deszelvs welzyn en meerder bloey bedoeld hebbe.

Na dat joseph op zyne reis , die hem overal zo bemind gemaakt, en Europa met de blyken van zyne grote hoedanigheden vervuld heeft, zyne Nederlanden in derzelver fchoonheid en gelegenheid tot den koophandel had leren kennen , was hy ftraks daar op uit, om ze een beter lot te bezorgen, als G zy