Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a INLEIDING.

In gewoons tijden en bij dagelijkfche gebeurenisfen is het moeiëlijk zoodanige veranderingen en hervormingen te maaken of in te voeren , die fcracbtdaadig -ingewortelde misbruiken en verouderde vopröordeelen tekeergaan.

De tegenwoordige tijd heeft met eene ijzere hand.onze inftellingen omver geworpen, en reusachtige gebouwen op geheel nieuwe grondflageo opgetrokken.

Doch die ijzere hand heeft zwaar gewogen op het lijdende menschdom; en men verfchrikt met recht op het vooruitzicht van zulke fcherpe geneesmiddelen.

Veranderingen en hervormingen, die naar omwentelingen zweemen en derzclver gevolgen doen duchten, worden met reden gevreesd.

Men is niet zonder reden fchroomachtig om tot zulke krachtdaadige hulpmiddelen over te gaan, die, door gewéldige fchokken, de veiligheid , ja mogelijk het behoud, deezer onwaardeerbaare bezittingen in gevaar konden (tellen.

Een wijs en voorzichtig bewind zal dus zeker nimmer befluiten tot het aanneemen van een geheel nieuw fystema , wegens het toekoomend beftuur dier belangrijke bezittingen en de regeling van den handel op dezelve, zonder rijpelijk overwogen te hebben alles, wat dienaangaande door deskundigen is gezegd en gefchrevcn geworden, ingevolge vaa de verfchillende denkwijzen en grondbeginfelen, vergekkon met de tijds:- ., om-

Sluiten