Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

336 IETS DAT TOT VOORDEEL

uitgegeeven: aan gemunt en ongemunt geld, ia a 14 Millioenen.

Aan Koopmanfchappen, Provifiën, Noodwendig, heden, dienende ter onderfteuning van den Zeevaart in Indien, 10 a 12 Millioenen.

Dus de uitzending van goed en geld by een, bedraagen, over de. 24 Millioenen. Hier zouden by diénen te komen de Affignatiën en Wiflelss die op de refpeclive Compagnien getrokken worden , dan vermids dit geld van de eene in de andere hand in Europa omzwerft of rouleert, word 'er hier geen acht op geflaagen, zynde dit ook de Capitaalen, die door de Dienaaren der Compagnien by de refpective Adminiftratien, en door het middel van den Particulieren handel, worden verkregen.

Daar tegen heeft Europa ontfangen van OoftIndien 's jaars met 55 a 60 groote Schepen van 600, 900, cn ook een enkeld van 1000 Vat: waar van twee op een laft, aan Indifche Producten, Lywaaten , Stoffen, enz., voor de waarde van omtrent 70 Millioenen Guldens. Zie ve der onder de Byl. Bladz. N.

Het voornaamfte oogmerk dat Europa met den Handel op Afrika heeft, is het inruilen van Slaaven , die dienen moeten om de gronden der Coloniën in America te bewerken. Buiten de Slaaven krygt men nog van daar Goud, in kleine dolkjes of brokjes, doch meelt ftofgoud, tanden en dan Senegaalfche Gom: doch het hoofd-articul zyn

e'1

Sluiten