Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE- ftf

Ij fterie, boven al kort vóór en by den aanvang van deezen Oorlog, getragt heeft te verfpreiden, en welke inboezemingen s, in Nederland zoden Voorftanders gevonden hebben in dezulken, die, tcrwyl „ zy zig niet ontzagen om de Beurs van j, Amfterdam , (dat is het eerwaardigfte en nutfte gedeelte van de Burgery dee3, zer Stad, en tevens de voornaamfte „ Steunpylaar van Neérlands wefvaard,) }, af te fchilderen, als of dezelve grootendeels beftondt uit een veragtelyken hoop 3, van laage en baatzugtige zielen, niets 3, anders bedoelende dan om, door het verkorten van 's Lands Gemeene Middelen, s, en door het overvoeren van Contrabande 3, waaren, tegen de trouw der Tractaten, ,, hunne baat- en fchraapzugt den ruimen s, teugel te vieren , tevens de ftoutheid ge„ had hebben, en nog hebben, om de braaf9, fte Regeering der aanzienlykfte Stad van 3, Nederland in 't aangezigt te hoonen, en, 5, als ware zy, door oogluiking, als an~ „ derzins, deelgenoote van diergelyk „ eenen onhebbelyken Handel, aan de al-

„ gemeene veragting bloot te ftellen. ■

„ Inboezemingen en befchuldigingen, die 3, zo onwaaragtig als kwaadaartig verfpreid 5, zyn, en die de verontwaardiging van 3, elk gevoelig hart nog te meer treffen moeten, wanneer men hier by over3, weegt,dat niet alleen de Kooplieden van „ deeze Stad , maar van gansch Neder* ,, land, die trouw der Tractaaten zo heilig en ongefchonden bewaard hebben, dat Ka „ 'er

XII.

BOEK. 1782*

Sluiten