Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

230 VADERLANDSCHE

XIL

boek.

,, bliek te bevredigen, op den grond, door „ hun zeiven gelegd in het Staatsbefluit

van den vierden van Lentemaand, en „ waar by zy de Bemiddeling der Keize-

rinne hebben aangenomen. De voor-

uitloopende Toeftemming van het hoofd„ punt des Tractaats van den Jaare

mdclxxiv, van de zyde van Enge„ land gedaan, fchynt alle zvvaarigheden, ,, welke zich tot nu toe hebben aangekant „ tegen de Onderhandelingen tot eenen „ volkomen Vrede, uit den weg te moe-

„ ten ruimen. Indien, intusfehen,

„ de tWapenfiilfiand in denzelfden Brieve „ voorgeflaagen, geoordeeld wordt te ftroo„ ken met de belangen der Natie , zou „ niets overeenkomftiger weezen met de „ oogmerken van Menschlievenheid in 't „ algemeen, die de Keizerin bezielen, en

met haare byzondcre gevoelens van wel„ willenheid en genegenheid jegens dee„ zen Staat: dewyl deeze maatregels in ,-, zich bevatten het dubbel voordeel, om „ het onnut bloedllorten te voorkomen, „ en de Republiek, van dit oogenblik af, „ weder in 't genot te ftellen der Regten 9, van Vryheid, van Zeevaard, en Koop„ handel, welke alle, onzydige Volken „ genieten, en vooral die tot de grondbe„ ginzelen van de Gewapende Önzydig„ heid zyn toegetreeden." ■ Zy vleiden zich, dat hun Hoog Mogenden niet zouden in twyfel hangen om voordeel te doen met deeze kennisgeeving, als mede «en vaardig cn beflisfend Befluit neemen

tot

Sluiten