is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Twee en dertigste deel, behelzende het vervolg van den jaare 1784. Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaar's Vaderlandsche historie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE. 103-

ten toekomen, hoofdzaaklyk van deezen inhoud. Aan 's Vorlten verwagting is, tot heden, in geen eenig opzigt voldaan. Zedert vier maanden laat men zonder antwoord een vriendlyken Brief van een Koning, en verfcheide Vertoogen door zyn Staatsdienaar den Heer van Thtjlemeyer. overgegeeven. Ondertusfchen laat men aan de Courantiers en andere byzondere Schryveren toe, om, zo wel den Brief des Konings, als de Vertoogen van zynenStaatsdienaar, te bedillen; op eene wyze, even zo onbetaamelyk, als gemaklyk te wederleggen, indien het gewigt der zaake anders gedoogde om zich met deeze onbevoegde Perfoonen in te laaten, die zich opwerpen tot Rcgters en Beoordeelaars van de handelwyze en openbaare Stukken, die geenzins behooren aan byzondere Perfoonen, en over welke hun Souverain deszelfs gevoelen en meening nog niet verklaard heeft. Men heeft zelfs met publieke authoriteit doen drukken eene voorgewen de Verantwoording van de Schryvers dei Gazette van Leyden, waar in zy zich mei bitterheid, en op eene onvoeglyke wyze. tragten te verdeedigen tegen de klagten, welke de Heer van Thtjlemeyer. genoodzaakt geweest is deswegen by hui Hoog Mogenden in te brengen.

Terwyl men dus een ruim veld geef aan byzondere Schry veren, om, doo: hunne onbetaamelyke Gefchriften, d< Tweedragt, die reeds diep by de Natü G 4 ge

XXL

BOEK. 1784.

L