Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ö34 VADERLANDSCHE

XXII.

BOEK.

1784. DeBurge ry te Zutphen gewapend.

Hadden in Gelderland de Steden Arnhem en Zutphen een zo groot aandeel in de beroertenisfen deezer dagen als wy vermeld hebben (*), de weigering der • Magiftraat om de Gemeenslieden als een tweede Lid der Regeeringe te erkennen, bleef, ondanks de herhaalde Verzoeken en Vertoogen, in die beide Steden Hand houden (f). Beter was de Wapening der Burgeren te Zutphen geflaagd. De meerderheid des Raads hadt ze, in zeker voege toegeftaan. Dan dit voldeedt een gedeelte der Burgery niet; waarom de dienstdoende Rotgezellen een Verzoekfchrift inleverden, om niet op de oude wyze, gelyk de Meerderheid des RaadjLwüde; maar in naarvolginge van de Schutteryen in Nederland, even als de Krygslieden van den Staat, gewapend te worden; terwyl de vrye of wagtgeld betaalenden, met den anderen meer dart vierhonderd Leden uitmaakende, verzogten, om zich by de Burger-compagnien te mogen vervoegen; of, ingevalle dit afgeflaagen wierd, even als in de andere Steden, een Exercitie-genootfchap te mogen oprigten, ingelyfd blyvende in de Burger-fchutteryen, met aanbieding des

Eeds van Gehouw- en Getrouwheid.

Verzoeken door de Gemeenslieden goedgekeurd en by de Regeering zodanig aan-

ge-

(*) Zie onze Vadert. Hifi. VI D. bl. 210. 233. (f) N. Nederl. Jaarb. 1784. bl, 525. Courier, van Europa I. D. bl. 385.

Sluiten