Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE. 349

^ Rëgt van de Hooge Overheid zal moe,4 ten waarneemen, zich, ten kosten van „ den Lande, te mogen bedienen van „ den raad en asfiftentie van een kundig „ Perfoon, en daar toe by hun Ed; Gr. ,, Mogenden de een of ander Advocaat „ zou behooren te worden benoemd." — De aanweezende Afgevaardigde van Hoorn, verklaarde, om byzondere redenen, zich in geene raadpleeging op dit ftuk te kunnen inlaaten (*).

Geheel Nederland hieldt, intusfchen, het oog gevestigd op 't Befluit, 't geen eerlang" door Hollands Hooge Overheid in dit teder ftuk zou genomen worden. De Ingezetenen van andere Sceden trokken party; deezen wilden de Bezending geene, anderen aan dezelve eene meerdere Magt vergund hebben. Vry algemeen was het heerfchend verlangen tot eene meerdere Magtsverleening, niet flegts om langs dien weg, de-Waardigheid en het Gezag eener Commisfie, uit den fchoot van 'sLands Souverain afgevaardigd, gehandhaafd te zien, als wel voornaamlyk om de fteeds meer en meer verborgen wordende oorzaaken en dryfveeren der' Burgerlyke Oneenigheden binnen het gefolterd Rotterdam, ten duidelykflen ontdekt en in klaaren dag gehaald te zien (f).

Twee'

O Re/al. van Heil. 13. Nor. 1784(t) Post van den Neder-Rhvn V. D. R 883. VI. D. bl, 1117.

XXIL

BOEK» I734*

Heerfcheridegevoelens in den Lande op dis ftuk.

Sluiten