Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE. &3

'„ Gemeenebest, ten minften zo verre

aan 't ftaan gebragt, dat men over de „ gedaane Vorderingen in Onderhande„ ling heeft kunnen komen, en wy. niet „ zonder hoop zyn hetzelve eindelyk

geheel afgekeerd te zullen zien, be„ houdens onze Onafhangelykheid en al„ lerweezenlykfte Regten van den Koop-

handel, als anders, welke met ons „ Beftaan en Voortduuring onaffcheide-

lyk verknogt zyn." ' Deeze ingeboezemde hoop, wegens den Vrede van buiten, erlangde haare Vervulling, gelyk wy, in het laatst voorgaande Boek, den loop des zogenaamden Keizerlyken Oorlogs tot den Vrede toe befchryvende, vermeld hebben; doch de binnenlandfche Rust was en bleef nog verre te zoeken. De wydgaapende Verr wydering fcheen veeleer nog grooter te zullen worden dan zich ter heelinge te fchikken.

By de beraadflaagingen van 's Lands hooge Magten, tot het verdeedigen van Staats Vlaanderen en Staats Brabant, als mede van Gelderland, Utrecht, Friesland, Overysfel en Stad en Lande, leeverde zyne Hoogheid een breedvoerig Vertoog in by hun Hoog Mogenden, beftemd om zyn gehouden Gedrag te ontvouwen, te verdeedigen, en opening te geeven van 't geen hy meende tot Verdeediging des Lands noodig te zyn.

Alles wat Hem, zedert vier of vyf Jaaren, wedervaaren was, de. uitflag van B 5 de

XXVL

BOE li.

Deeze daagt op.; doch de binnenlandfchsOnlust blyft.

Vertoog

van zyne Hoogheid, te zyner Verdeediginge.

Sluiten