is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen, der Vereenigde Nederlanden [...]. Vier en dertigste deel, behelzende het vervolg van den jaare 1785. Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaar's Vaderlandsche historie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VADERLAND SCHE

XXVI.

BOEK.

I785.

Oproerige Beweeging in 's Haage den 4.

weezig te zyn, en 's avonds, ook den geneden nagt door, Rondens te doen gaan; mogende geene Soldaaten , Dragonders of Ruiters, naa tien uuren, zich op ftraat vertoonen (*).

Schoon 'er toen niets voorviel, was de volgende Maand getuigen van Beweegenisfen in 'sGravenhaage, die, om derzelver hooggaanenheid en gevolgen, eene breeder melding verdienen. Op den vierden van Herfstmaand bevonden zich op de _ Paradeplaats eenige Leden van verfcheide Exercitie-genootfchappen van andere Plaatzen, in gezelfchap van Perfoonen tot het Haagfche Exercitie • genootfchap behoorende, zommigen voorzien met de kennelyke Tekenen dier Genootfchappen. Op de Parade zelve viel niets van aanbelang voor; doch, de Parade aftrekkende, werden zy eerst van eenige Jongens, en daar op van eene groote meenigte Volks gevolgd, die op hun aandrong; eenigen uit den hoop fchreeuwden Weegluis! Weegluis! (f). Eenigen der befchimpten begaven zich op een floep, waar een Soldaat van de Hol* Jandfche Garde een derzelven, die de kleeding van het Leydfche Exercitie-genootfchap aanhad, befpotte. Een Lid van het Haagfche Exercitie-genootfchap, trok zyn degen,

(*) N. Nederl. Jaarb. 1785. bl. 403. 999.

(f) Deeze was eene zeer gebruiklyke Scheldnaam aan de Leden der Exercitie-genootfchappen, in dje dagen, toegevoegd.